ue baner

IV etap


Firma Narolco Sp.z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

12.02.2014

,,Dotacje na innowacje"

Firma Narolco Sp. z o.o. przystępuje do realizacji IV etapu projektu w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

_______________

1 Otwarte zaproszenie do udziału w postępowaniu na nabycie wartości niematerialnych i prawnych pn. Zaprojektowanie i stworzenie głównego modułu B2B - wspólna platforma wymiany danych integrująca wszystkie moduły od strony wnioskodawcy.

Raport z wyboru oferty na nabycie wartości niematerialnych i prawnych pn. Zaprojektowanie i stworzenie głównego modułu B2B - wspólna platforma wymiany danych integrująca wszystkie moduły od strony wnioskodawcy.

2 Otwarte zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie pakietu 7 usług informatycznych związanych z wdrożeniem opracowanej specyfikacji protokołu wymiany danych dla każdego z 7 partnerów biznesowych Wnioskodawcy.

Raport z wyboru oferty na wykonanie pakietu 7 usług informatycznych związanych z wdrożeniem opracowanej specyfikacji protokołu wymiany danych dla każdego z 7 partnerów biznesowych Wnioskodawcy.

3 Otwarte zaproszenie do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi szkoleniowej pn. "Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wnioskodawcy tj. dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem B2B. Cykl 5 szkoleń."

Raport z wyboru oferty na wykonanie usługi szkoleniowej pn. "Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wnioskodawcy tj. dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem B2B. Cykl 5 szkoleń."

4 Dokument wewnętrzny związany z uproszczoną procedurą ofertową nr 12/POIG8.2/2014 na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej.