Dyplom


Firma Narolco Sp. z o.o. posiada Certyfikat REDcert

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wymaga od biopaliw oraz płynnej biomasy gwarancji pochodzenia. Każdy producent biomasy i biopaliw musi posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Certyfikat REDcert daje możliwość obrotu produktami, takimi jak: zboża, nasiona oleiste, odpady roślinne, olej roślinny, spirytus rolniczy do firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw.

Dyplom